សកម្មភាពផ្សេងៗ/Other Activities

កិច្ចប្រជុំបំណាច់ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន ភែន ខេមបូឌាន ឡូតធើរី ខបភើរេសិន លីមីធីត !!!

សកម្មភាពខ្លះៗក្នុងកិច្ចប្រជុំបំណាច់ឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ភែន ខេមបូឌាន ឡូតធើរី ខបភើរេសិន លីមីធីត ។ 
SOME ACTIVITIES DURING 2019 ANNUAL MEETING of PAN CAMBODIAN LOTTERY CORPORATION LIMITED.

ស្វែងរកលេខសំណាង

វីឌីអូ/Video