សកម្មភាពផ្សេងៗ/Other Activities

ជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននិងតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ !!!

ជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននិង​តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនភែន ខេមបូឌាន ឡូតធើរី មានការ រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីសវនកម្មរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុនិងការអនុវត្តន៏អាជ្ញាបណ្ណប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភ្នាល់ និងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម  ។ក្នុងជំនួបនេះដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានលើកសរសើរក្រុមហ៊ុន ភែន ខេមបូឌាន ឡូតធើរី(5D) អំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ ពន្ធជូនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលក្រុមហ៊ុន បានបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អ ខ្ជាប់ខ្ជាន់គួរជាទីមោទន។

The formal meeting between PCL representative and Ministry of Economy and Finance representative

On 17 August 2018, in PAN CAMBODIAN LOTTERY CORPORATION LIMITIED HQ, PCL conducted the meeting that is led by HE Dr. CHRUN THERAVAT, Head Department of Gambling Management, Anti-Money Laundering and Terrorist Financing and his followers to discuss about Financial Audit Report and PCL practice and operation in 2017.  During this meeting , HE greatly appreciated and be proud of PCL to fulfill tax obligation  accurately and effectively to Ministry of Economy and Finance.

ស្វែងរកលេខសំណាង

វីឌីអូ/Video