សកម្មភាពផ្សេងៗ/Other Activities

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍន៏សមត្ថភាពបុគ្គលិក

វគ្គបណ្តុះបណ្តា​លនិង​អភិវឌ្ឍន៏សមត្ថភាពបុគ្គលិក

ភាសាអង់គ្លេស គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជីវិតនៅក្នុងយុគសម័យសាកលភាវូបនីយកម្ម  ដោយហេតុនេះ បានជា ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតស្របច្បាប់5D ខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីបង្កើតឱកាស លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែក ទំនាក់ទំនងភាសាអង់គ្លេសទៅដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ តាមរយៈការបង្កើតអោយមានវគ្គសិក្សា បណ្តុះបណ្តាល នេះឡើង។ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមហ៊ុនក៏បានអញ្ជើញ សាស្ត្រាចារ្យល្បីៗ មកបង្ហាត់បង្ហាញ នៅទីស្នាក់ការ កណ្តាលក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ហើយក្រុមហ៊ុនធ្វើការប្តេជ្ញាយ៉ាងមោះមុតទៅលើគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលនៃការបណ្តុះបណ្តាល នេះ ដើម្បីបំលែង បុគ្គលិករបស់យើងទៅជាធនធានសក្តានុពល ពិតប្រាកដ សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅលើភាពចាំបាច់ នៃការងាររបស់ពួកគេ។

ចេះច្រើនភាសាប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃដឹងច្រើនសេចក្តីប្រិមប្រិយប្រព្រឹត្ត។

Staff Training and Development Sector

English language is an essential part of life in this globalization age. That’s why PCL; Legal 5D Lottery Company works hard to create training and development  opportunity to all staff in term of professional English Communication . Meanwhile, Company greatly invited well-known lecturer/ professor to train our staff in our PCL head office.  PCL has a strong commitment with this training and development in order to create quality, efficiency and effectiveness that can lead and transform our staff to be​ real potential resources to operate and response their tasks effectively.

The more languages you learn, the more you know, the more you cleaver and happy you are.

ស្វែងរកលេខសំណាង

វីឌីអូ/Video